Вторник, 18.06.2019

На базе Республиканского высшего учебного заведения
«Крымский гуманитарный университет» (г.Ялта)
в рамках XII Международного фестиваля-конкурса молодых исполнителей «Крымская весна – 2013»
12-18 апреля 2013 г. проходил научно-практический семинар
«Актуальні проблеми музичної педагогіки  і виконавського мистецтва»

У рамках XII Міжнародного фестивалю-конкурсу молодих виконавців «Кримська весна – 2013», який проходив у Ялті з 12 по 18 квітня 2013 р. у РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) 15 квітня відбувся науково-практичний семінар «Актуальні проблеми музичної педагогіки і виконавського  мистецтва».

Сучасний стан суспільства вимагає пошуку нових підходів до вирішення проблем у галузі музичної освіти, збереження на цій основі духовно-морального потенціалу особистості. Разом з тим суттєві проблеми в економічній, політичній сферах суспільства не дають можливості реалізувати ці завдання. Відродити країну економічно, політично і морально можна лише за допомогою гуманістичних орієнтирів музичної освіти.

Не зважаючи на значну кількість наукових праць і публікацій вітчизняних та закордонних вчених, присвячених гуманізації музичної освіти, залишається актуальною проблема підготовки педагогів-музикантів до вирішення завдань, пов’язаних з щоденним удосконаленням змісту, форм і методів навчання. Саме це зумовило актуальність проведення науково-практичного семінару «Актуальні проблеми музичної педагогіки і виконавського мистецтва», який був організований Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, НПУ імені М. П. Драгоманова (м. Київ), Луганським національним педагогічним університетом імені Тараса Шевченка, Кіровоградським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка, Харківським національним університетом мистецтв ім. І. П. Котляревського, Криворізьким педагогічним інститутом ДВНЗ «Криворізький національний університет», Республіканським вищим навчальним закладом «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта), Інститутом філології, історії та мистецтв, кафедрою теорії, історії музики та методики музичного виховання.

З вітанням до учасників науково-практичного семінару звернулась доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри інтерпретології і аналізу музики Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського Шаповалова Людмила Володимирівна.

Основна мета проведення науково-практичного семінару – обговорення та аналіз проблем реалізації інноваційного підходу у підготовці педагогів-музикантів до організації навчально-виховного процесу у навчальних закладах різних типів; внесення якісних змін в усі складові музичної педагогіки і виконавського мистецтва.


 

 

 

 

На семінарі присутні прослухали наступні доповіді:

ВИКОНАВСЬКЕ МИСТЕЦТВО: ВІД РАДЯНСЬКОЇ ІСТОРІОСОФІЇ ДО МЕТАФІЗИКИ ЙОГО ДУХОВНИХ ПІДСТАВ
Шаповалова Людмила Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри інтерпретології і аналізу музики
Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
УКРАИНСКАЯ ПЕСЕННОСТЬ КАК ПЕРИФЕРИЯ «ГЛОБАЛИЗАЦИОННОГО БЫТИЯ» ПЕВЦА В КУЛЬТУРЕ ХХІ СТОЛЕТИЯ
Ван Цзо, ассистент-стажист кафедры сольного пения
Харьковский национальный университет искусств им. И. П. Котляревского
СТИЛЬОВІ КОНСТАНТИ ОРИГІНАЛЬНИХ ХОРОВИХ ТВОРІВ М. КОЛЕССИ 1980-Х РР.
Герасименко Людмила Андріївна, магістрант спеціалізації «Хорове диригування»
Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
ПІДБІР МУЗИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ СКРИПКОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
Коптєнкова Наталія Сергіївна, викладач вищої категорії Київської дитячої музичної школи № 23
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ СОЛЬФЕДЖИО И ОБЩЕГО ФОРТЕПИАНО В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Любинецкая Татьяна Ивановна, преподаватель теоретических дисциплин Ялтинской музыкальной школы им. А. А. Спендиарова
А. ПЯРТ «ПЛАЧ АДАМА»: К ПРОБЛЕМЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ОРАТОРИИ КАК АРХЕТИПА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Шепеленко Наталья Борисовна, аспирантка кафедры интерпретологии и анализа музыки
Харьковский национальный университет искусств им. И. П. Котляревского
МУЗИЧНА ПЕДАГОГІКА В КОНТЕКСТІ НАУКОЗНАВСТВА
Гуральник Наталія Павлівна доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фортепіанного виконавства і художньої культури Інституту мистецтв НПУ імені Н.П. Драгоманова
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ)
ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА ДО КОНКУРСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Гаврилів Ангеліна Віталіївна, магістр Інституту мистецтв НПУ імені Н.П. Драгоманова (м. Київ)
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ»
Бєлікова Валентина Венедиктівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки
Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»
АКТИВІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ УЯВИ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВИХ ДИСЦИПЛІН
Коломоєць Олена Михайлівна, викладач-методист
Дніпропетровський педагогічний коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
ІНТЕРАКТИВНІ ВМІННЯ УЧИТЕЛЯ МУЗИКИ – ЧИННИК РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ
Колесник Лариса Федорівна, голова циклової комісії фортепіано
Дніпропетровський педагогічний коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У УЧАЩИХСЯ К ПРЕДМЕТАМ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ДМШ ЧЕРЕЗ МУЗЫКАЛЬНО- ТЕАТРАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Хорошун Татьяна Анатольевна, преподаватель-методист, директор Ялтинской музыкальной школы им. А. А. Спендиарова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ДМШ И ДШИ
Непомнящая Наталья Сергеевна, педагог-методиствысшей категории Ялтинской музыкальной школы им. А. А. Спендиарова
Непомнящая Ксения Валериевна, преподаватель теоретических дисциплин Ялтинской музыкальной школы им. А. А. Спендиарова
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ШТРИХОВ НА ТРОМБОНЕ
Серов Сергей Викторович, преподаватель Алупкинской ДМШ
«МУЗИЧНЕ ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДІ» ЯК НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ
Фурсенко Тетяна Федорівна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії, історії музики та методики музичного виховання ІФІМ РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)
ТРОМБОН В КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ АНСАМБЛЕ: НА ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТРОМБОНОВОГО СТИЛЯ
Дубка Александр Сергеевич, артист оркестра АСО ХОФ (г. Харьков)
ВИХОВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
Задорожна Жанна Валеріївна, викладач Дніпропетровського педагогічного коледжу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Глушко Тетяна Олександрівна, керівник вокальної студії центра дитячої творчості загальноосвітньої школи імені Решетняка №15 (м. Кривий Ріг)
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОНАВСЬКОГО СТИЛЮ У БАЯНІСТІВ-АКОРДЕОНІСТІВ В СЕРБСЬКИХ МУЗИЧНИХ ШКОЛАХ
Устименко-Косоріч Олена Анатоліївна кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії, історії музики та інструментальної підготовки, докторант
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТЕТ Д. МИЙО В АСПЕКТЕ СТИЛИСТИКИ «СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО ЛИРИЗМА»
Рубцова Дарья Александровна, аспирантка
ЛНМА им. Н. Лысенко, г. Львов
РОЛЬ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ С АНСАМБЛЕВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ
Андрющенко Виктор Павлович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории, истории музыки и методики музыкального воспитания Института филологии, истории и искусств РВУЗ «Крымский гуманитарный университет» (г. Ялта)
ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-МУЗИКАНТІВ НА ЦІННОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Плохотнюк Олександр Сергійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії, історії музики та інструментальної підготовки Інституту культури та мистецтв Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка 
СУЧАСНІ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ
Черкасов Володимир Федорович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музично-теоретичних та інструментальних дисциплін
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МУЗИКАНТА
Свещинська Наталя Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музично-теоретичних та інструментальних дисциплін
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА У СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ФОРТЕПИАНО В ДМШ
Назарова Ольга Михайловна, преподаватель фортепиано Ялтинской музыкальной школы им. А. А. Спендиарова (г. Ялта)
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО КЕРІВНИЦТВА ДИТЯЧИМИ КОЛЕКТИВАМИ БАНДУРИСТІВ
Кожбахтєєва Ніна Федорівна, старший викладач кафедри музично-інструментальної підготовки
Вознюк Тетяна Валеріївна, студентка ІV курсу
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса)
ИЗУЧЕНИЕ ФОРТЕПИАННЫХ МИНИАТЮР С. В. РАХМАНИНОВА В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО В ГУМАНИТАРНОМ ВУЗЕ
Веселова Елена Леонидовна,проректор по воспитательной работе, Лауреат международных конкурсов
ИФИИ РВУЗ «Крымский гуманитарный университет» (г. Ялта)
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ
Валит Элла Аркадьевна, старший преподаватель кафедры теории, истории музыки и методики музыкального воспитания Института филологии, истории и искусств
РВУЗ «Крымский гуманитарный университет» (г. Ялта)
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОВЛАДЕНИЯ СТИЛЕМ BEL CANTO СТУДЕНТАМИ-ВОКАЛИСТАМИ
Чирич Ирина Петровна,ассистент кафедры теории, истории музыки и методики музыкального воспитания
ИФИИ РВУЗ «Крымский гуманитарный университет» (г. Ялта)
РАЗВИТИЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ В КЛАССЕ ДИРИЖИРОВАНИЯ
Борисенко Тамара Георгиевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории, истории музыки и методики музыкального воспитания
ИФИИ РВУЗ «Крымский гуманитарный университет» (г. Ялта)
Матеріали науково-практичного семінару «Актуальні проблеми музичної педагогіки і виконавського мистецтва» по бажанню учасників будуть опубліковані у фаховій збірці статей «Проблеми сучасної педагогічної освіти». (Серія: Педагогіка і психологія).

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, АСПИРАНТЫ И СТУДЕНТЫ!
Приглашаем Вас принять участие в научно-практическом семинаре «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА», который состоится 15 апреля 2014 г. с 10.00-15.00 ч.
Научные статьи (по желанию) будут опубликованы в сборнике статей «Проблеми сучасної педагогічної освіти», утверждённом ВАК Украины по специальности «Педагогика и психология» (Постановление №1-05/4 от 14 октября 2009 г., а также зарегистрированное в Международной базе данных периодических изданий:ISSN 2311-1305).
Требования к статье
Научные статьи для печати в профессиональном сборнике «Проблеми сучасної педагогічної освіти» утвержденном ВАК Украины должны отвечать требованиям ВАК.

Требования к структуре статьи:
1.  Раздел наук. (Педагогика или психология, верхний правый угол страницы, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14)
2. Индекс УДК (верхний левый угол страницы, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, полужирный).
3. Автор или авторы. (левый угол страницы, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, полужирный). ФИО авторов (ТОЛЬКО: фамилия + инициалы), в именительном падеже, сведения о научной степени и ученом звании (без сокращений), следующей строке: место работы или обучения автора (полностью без аббревиатур)
4. Название статьи (по центру страницы, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, полужирный, все прописные, до десяти слов).
5. Анотация (на украинском, русском, английском, курсивом с абзаца; содержит следующие элементы: в соответствии с требованиями международных наукометрических баз необходимо отобразить предмет, цель работы; метод или методологию проведения работы; результаты работы; сферу применения результатов; выводы).
6. Ключевые слова (на украинском, русском, английском, не менее пяти слов или словосочетаний, с отделением их друг от друга запятой).  Ключевые слова не должны повторять названия статьи.
7. Текст в структурированном виде с выделением следующих элементов:
7.1. Вступление,  которое включает:
общую постановку проблемы и её связь с важными научными или практическими задачами;
анализ последних исследований и публикаций, в которых положено начало решению этой проблемы и на которые опирается автор (с ссылками в тексте на использованные источники), определение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящена статья, актуальность проблемы.
7.2. Формулировка цели статьи и задач.
7.3. Изложение основного материала статьи.
7.4. Выводы и перспективы последующих исследований в этом направлении.
8. Литература. Перечень использованной литературы подается после текста статьи под заглавием  «Литература:» (выполняется курсивом, кегль 14, через 1,5 интервала, на языке оригинала). Библиографическое описание литературных источников оформляется  в соответствии с ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартов по информации, библиотечного и издательского дела. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (Примеры оформления библиографического описания приведены в «Бюлетени ВАК Украины. – 2009. – № 5. – С. 26-30.) и должен иметь не менше 5 источников.
 Под заголовком «References:» - повторяется «Литература» на английском языке (если источник был издан на английском языке) или в транслитерации (если источник был издан только на украинском или русском языке).
Для транслитерации рекомендуем использовать сайт: http://translit.kh.ua/
Технические требования к оформлению статьи:
– Формат страницы – А 4.
– В тексте не допускаются пустые строки, разрядка, знаки переноса, элементы псевдографики и другие нетекстовые символы.
– Объём статьи – не менее 8-12 печатных страниц.
– Поля со всех сторон–20 мм.
Шрифт – Times New Roman (кегль 14), междустрочный интервал –1,5.
Абзацное отступление – 1,25 см.
Количество табличного материала должно быть уместным.  Цифровой материал подается в таблице, имеющая порядковый номер (например, Таблиця 1) и название (печатается над таблицей посередине жирным курсивом). Иллюстрации также нужно нумеровать и они должны иметь названия, которые указывают под каждой иллюстрацией (например, Рис. 2).
Формулы выполняются посредством встроенного редактора формул MS Equation курсивом и нумеруются с правого бока.
Рисунки, выполненные в  MS Word, необходимо сгруппировать; они должны быть единым графическим объектом.
– Статьи с цветными рисунками НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
Таблицы, рисунки печатаются встроенным редактором Microsoft Word и размещаются посередине.
При наборе следует выключить автоматический "мягкий" перенос (запрещены "принудительные" переносы – при помощи дефиса). Абзацы помечать только клавишей "Enter", не использовать пробелы или табуляцию (клавиша "Tab").
Ссылку на литературу в тексте необходимо давать в квадратных скобках, например, [3, с. 35; 8, с. 56–59], в котрых первая цифра указывает порядковый номер источника в списке литературы, а вторая – соответствующую страницу в этом источнике; один источник (со страницей) отделяется от другого точкой с запятой.
– Все статистические данные должны быть подкреплены ссылками на источники.
Все цитаты должны заканчиваться ссылками на источники.
– Названия работ в списке литературы размещаются в порядке цитирования.
Авторы несут ответственность за точность приведенных в статье терминов, фамилий, данных, цитат, статистических материалов.

Организационный взнос:
Печать научных статей в ваковском сборнике осуществляется за счёт авторов. Цена 1 страницы А4 (корректорский вариант) – 25 гривен. Рассылка сборника по Украине – 20 гр., в страны ближнего зарубежья – 35 грн.
Электронный вариант представить в Word 97-2000 и переслать по электронной почте (по адресу: Fursenko403@mail.ru), формат А5, шрифт Times New Roman, кегль 9, через 1 интервал, без нумерации страниц. Поля страницы: слева – 2 см, справа, сверху, снизу – 1,5  см.

Дополнительная информация
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА: фамилия, имя, отчество, научная степень, учёное звание, должность, организация, адрес, телефон, e-mail, планирую выступить с докладом (15 мин.), выступить с сообщение, (до 5 мин), принять участие как слушатель, название выступления. Указать необходимость в гостинице (да или нет), дата приезда, дата отъезда. Заезд участников 13-14 апреля 2014 г., начало работы 15.04.2014 с 10.00 до 15.00 ч.
Заявку на участие в семинаре необходимо подать до 22 марта 2014 г. по адресу электронной почты: Fursenko403@mail.ru или по адресу: Фурсенко Татьяне Фёдоровне, ул. Блюхера, д.11, кв.16, г. Ялта, 98604, АРК, Украина.
Для участия в работе научно-практического семинара необходимо оплатить организационный взнос 20 грн. до 24 марта 2014 г.
Оплату за статью можно сделать по приезду или по почте. Сборник статей выйдет в октябре 2014 г.
Почтовый перевод направить по адресу: Фурсенко Татьяне Фёдоровне, ул. Блюхера, д. 11, кв. 16, г. Ялта, 98604, АРК, Украина. В графе перевода «для письменного уведомления» указать точные данные участника, копию квитанции прислать вместе с заявкой либо в конверте, либо по электронной почте.
Контактная информация: Фурсенко Татьяна Фёдоровна. Телефоны для справок: моб. +380689318781 электронный адрес: Fursenko403@mail.ru

ЗАЯВКА УЧАСНИКА

науково-практичного семінару
 „Актуальні проблеми музичної педагогіки
і виконавського мистецтва”

Прізвище   _______________________________
Ім’я         ________________________________
По-батькові  _____________________________
Вчений ступінь ___________________________
Наукове звання ___________________________
Посада   _________________________________
Організація ______________________________
Домашня адреса:  ________________________
Телефон  дом. ___________, моб. ____________
Факс ____________________________________
Адреса електрон. пошти:___________________
Планую (необхідне підкреслити!)

  • Виступити з доповіддю (до 15 хв.)
  • Виступити з повідомленням (до 5 хв.)
  • Взяти участь як слухач
  • Назва доповіді:
  • Потреба у готелі:______________   Так __ Ні __

Дата приїзду:  ____________________________
Дата від’їзду:  ____________________________
Підпис учасника _______

Наверх